ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Γενικά

Ο διαδικτυακός τόπος seminars.learn2craft.gr (στο εξής «ΔιαδικτυακόςΤόπος») ανήκει στην Ελένη Αντωνοπούλου (Registration Number: 14471855 ) με έδρα στο Tallinn Estonia, οδός Sepapaja αρ. 6, ΤΚ 15551 (στο εξής η «Εταιρεία») και αποτελεί μια πρωτοποριακή on-line πλατφόρμα απευθυνόμενη σε οποιονδήποτε (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σπουδαστές, εργαζόμενους, εταιρείες κλπ.) επιθυμεί την δια βίου εκπαίδευση την παρακολούθηση ποικίλλων διαδικτυακών σεμιναρίων.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τις σχέσεις της Εταιρείας και του εκάστοτε χρήστη και έχουν συνταχθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτών» και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».

Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται πριν από οποιαδήποτε χρήση του να έχει διαβάσει προσεκτικά και να έχει κατανοήσει πλήρως του παρόντες όρους. Με την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής τεκμαίρεται ότι ο χρήστης έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους εδώ διατυπωμένους όρους, δεσμεύεται από αυτούς και υποχρεούται να τους τηρεί στο σύνολό τους.

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές στους όρους θα ισχύουν άμεσα από την ανακοίνωσή τους στο διαδικτυακό τόπο και ο χρήστης υποχρεούται να ελέγχει περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις. Έκαστος χρήστης υποχρεούται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης περιοδικά για τυχόν αλλαγές άλλως η χρήση του διαδικτυακού τόπου μετά τις τροποποιήσεις λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, ως τροποποιήθηκαν.

Ορισμοί

Χρήστες νοούνται οι εκπαιδευόμενοι, οι σπουδαστές και οποιοιδήποτε τρίτοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα προγράμματα καταβάλλοντας το σχετικό προβλεπόμενο για έκαστο Σεμινάριο αντίτιμο. Όλα τα Προγράμματα, Προϊόντα, Σεμινάρια και Υπηρεσίες της Εταιρίας απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικα άτομα άνω των 18 ετών. Οποιαδήποτε εγγραφή, πρόσβαση, χρήση σε οποιοδήποτε από τα Προγράμματα, Προϊόντα, Σεμινάρια και Υπηρεσίες της Εταιρίας από άτομο κάτω των 18 ετών αποτελεί παράβαση των παρόντων όρων χρήσης. Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών

2. Προϋποθέσεις Χρήσης του διαδικτυακού τόπου

Τα διαδικτυακά µαθήµατα παρέχονται στον χρήστη υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεται χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις συνθήκες και τις γνωστοποιήσεις – σηµειώσεις που εµπεριέχονται σε αυτό.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Για την παρακολούθηση των διαδικτυακών σεμιναρίων απαιτούνται οι εξής ελάχιστες προδιαγραφές ώστε να είναι εφικτή η σύνδεση του χρήστη και η καλύτερη δυνατή απόδοση του προγράµµατος αυτού.

Πιο Συγκεκριµένα:

2GHz Intel® Pentium® 4ή γρηγορότερος επεξεργαστής (ή ισάξιος) για Microsoft® Windows® XPή Windows 7 – 2GHz Pentium 4 ή γρηγορότερος επεξεργαστής (ή ισάξιος ) για Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (32-bit/64-bit εκδόσεις λειτουργικού µε 32-bit περιηγητές)512MB RAM (1GB προτεινόµενο ) για Windows XP ή Windows 7; 1GB of RAM (2GB προτείνεται ) για Windows Vista Microsoft Internet Explorer έκδοση 9 (32 bit µόνο) Mozilla Firefox έκδοση 3 ή νεότερος Google Chrome.

Δικαιοπρακτική Ικανότητα Χρήστη

Ο Χρήστης θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, να έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του διαδικτυακού τόπου, να δύναται να αναλάβει και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σε αυτήν και απορρέουν από αυτήν τη συναλλαγή. Σε περίπτωση ανήλικου Χρήστη την εγγραφή στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου δύναται να πραγματοποιήσει ο ασκών νόμιμα την γονική μέριμνά του, ο οποίος δύναται να τον εκπροσωπήσει και να συμβληθεί αντ’ αυτού.

Ο Χρήστης δύναται να δημιουργεί λογαριασμό στο διαδικτυακό τόπο, ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το συγκεκριμένο Χρήστη. Ο ασκών νόμιμα την γονική μέριμνα του ανήλικου Χρήστη με την εγγραφή του στο διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται ο ίδιος από τους παρόντες όρους χρήσης και ότι ο ανήλικος Χρήστης θα χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο ορθώς και σύμφωνα με τους εδώ διατυπωμένους όρους χρήσης.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση του. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να επιβεβαιώνει την ταυτότητα του Χρήστη ή του ασκούντος την γονική μέριμνα ανήλικου Χρήστη και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση ελλείψεως των ανωτέρω προϋποθέσεων. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου από κάθε Χρήστη γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Ο Χρήστης συμφωνεί οτι πράττει κατά την προσωπική του κρίση όταν κάνει χρήση των Προγραμμάτων, Προϊόντων, Σεμιναρίων και Υπηρεσιών της Εταιρίας και συμφωνεί οτι πράττει αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Τα Προγράμματα, Προϊόντα, Σεμινάρια και Υπηρεσίες της Εταιρίας είναι για ενημερωτικό και εκπαιδευτικό σκοπό μόνο. Ο Χρήστης συμφωνεί και κατανοεί οτι αναλαμβάνει ολοκληρωτικά την ευθύνη και η Εταιρία δεν εγγυάται κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα από την χρήση αυτών. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις, αποφάσεις και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την χρήση, την λανθασμένη/ κακή χρήση ή μη χρήση των πληροφοριών/ οδηγιών που παρέχονται στα Προγράμματα, Προϊόντα, Σεμινάρια και Υπηρεσίες της Εταιρίας.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι Χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτού και σε σχέση με αυτόν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Οι Χρήστες του διαδικτυακού τόπου ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε αυτούς, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων των Χρηστών που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο Χρήστης οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία εκ του λόγου αυτού.

Έκαστος εκ των Χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου του κωδικού του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της Εταιρείας από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στον κωδικό του.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου από κάθε Χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των Χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε Χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την επικοινωνία των Χρηστών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που τυχόν διαφημίζονται στον διαδικτυακό της τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

3. Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη

Για να μπορέσει ο Χρήστης να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία λογαριασμού (στο εξής «Λογαριασμού Χρήστη») με την υπόδειξη της προσωπικής ηλεκτρονικής του διεύθυνσης («e-mail») και ενός κωδικού πρόσβασης («password»). Έκαστος Χρήστης δύναται να δημιουργεί, χρησιμοποιεί και έχει πρόσβαση σε ένα μόνο Λογαριασμό Χρήστη.

Κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού Χρήστη, είναι πιθανό να ζητηθούν επιπρόσθετα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου και του τόπου κατοικίας του Χρήστη ή στοιχεία προς επιβεβαίωση της ταυτότητας του Χρήστη. Το σύνολο των πληροφοριών και στοιχείων που παρέχονται από τον Χρήστη θα πρέπει να είναι ακριβές, πλήρες και έγκυρο και ο Χρήστης δεσμεύεται ότι θα το διατηρεί ακριβές, πλήρες και έγκυρο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από το Χρήστη είναι ανακριβή, αναληθή, ελλιπή και μη έγκυρα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίζει τη δυνατότητα χρήσης του Λογαριασμού Χρήστη.

Η δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης θα παρέχουν τη δυνατότητα στον Χρήστη να χρησιμοποιεί το σύνολο των δυνατοτήτων του διαδικτυακού τόπου και να έχει πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες του.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση Χρήστη καθώς επίσης και να διακόψει τη συμμετοχή ενός Χρήστη.

4. Πληρωμή Σεμιναρίων

Ο Χρήστης για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να καταβάλλει στην Εταιρεία το αντίτιμο που προβλέπει το συγκεκριμένο Σεμινάριο. Η εξόφληση γίνεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης στην πλατφόρμα του teachable.com. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εξόφληση μπορεί να γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό κατόπιν συνεννόησης.

Στη φόρμα επιλογής του Σεμιναρίου ο Χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής του κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο Χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων και της πιστωτικής κάρτας και θα πρέπει η κάρτα που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή να του ανήκει.

Ο Χρήστης θα λάβει διαδικτυακή απόδειξη από την πλατφόρμα teachable.com. Σε περίπτωση επιθυμίας τιμολογίου, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει στο [email protected] ΠΡΙΝ την εξόφληση του διαδικτυακού σεμιναρίου.

Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα υφίσταται ο Χρήστης του οποίου η κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή χρησιμοποιείται από μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

5. Δικαίωµα υπαναχώρησης και επιστροφής των χρηµάτων

Λόγω της ψηφιακής μορφής του προϊόντος, δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων.

6. Επιφυλάξεις

Οι εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση από τους Χρήστες. Στους Χρήστες δεν επιτρέπεται να παραχωρούν περαιτέρω ή να μεταπωλούν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου, εκτός αν παρέχονται δωρεάν για λόγους προβολής στους πελάτες τους ή σε δυνητικούς πελάτες. Οι Χρήστες οφείλουν να αποζημιώσουν την Εταιρεία για όλες ή οποιεσδήποτε απώλειες προκύψουν από την παραβίαση του όρου αυτού.

Για την διεξαγωγή των σεμιναρίων το learn2craft.gr χρησιμοποιεί την πλατφόρµα διεξαγωγής σεμιναρίων teachable και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του συστήµατος, δεν εγγυάται όµως ότι οι λειτουργίες της πλατφόρµας θα είναι αδιάκοπες η χωρίς κανενός είδους σφάλµα.

7. Online σεμινάρια και βεβαιώσεις παρακολούθησης

Για κάποια από τα Σεμινάρια, με την επιφύλαξη της επιτυχούς παρακολούθησης, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας δύναται να χορηγούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης. Οι βεβαιώσεις αυτές θα χορηγούνται από την Εταιρεία και όχι από κάποιο αναγνωρισμένο φορέα εκπαίδευσης. Η μορφή της βεβαίωσης παρακολούθησης θα καθορίζεται από την Εταιρεία.

8. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, προϊόντων, σημάτων, συμβόλων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, διαμόρφωση, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολο της ή τμηματική), αναπαραγωγή και αναμετάδοση, φόρτωση (download) ή εκμετάλλευση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Η εμφάνιση του εν λόγω περιεχομένου στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Η Εταιρεία με την εγγραφή στο διαδικτυακό τόπο και την ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη παραχωρεί στους Χρήστες μια ατομική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης του διαδικτυακού τόπου.

Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να δώσει τον κωδικό του σε τρίτους ώστε να τους επιτρέψει την είσοδο στην πλατφόρμα. Η πλατφόρμα παρέχει δυνατότητα εντοπισμού πολλαπλών εισόδων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πολλαπλή είσοδος, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τον λογαριασμό του χρήστη και να μην επιτρέπει πια πρόσβαση στα διαδικτυακά σεμινάρια, χωρίς να του επιστρέψει χρήματα.

Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η Εταιρεία χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία των Χρηστών ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία του συστήματός τους από ιούς.

9. Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία δύναται να αποθηκεύει τις προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμούς επικοινωνίας και διεύθυνση e-mail, τις οποίες και θα διαχειρίζεται με τον πιο κατάλληλο τρόπο και εντός του πλαισίου του Ν. Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»

Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο των εγγεγραμμένων Χρηστών που περιέχει προσωπικές πληροφορίες, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Προσωπικές πληροφορίες είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες, διακρίνουν τους Χρήστες και επιτρέπουν σε κάποιον να επικοινωνήσει μαζί τους. Οι προσωπικές πληροφορίες δίδονται στα πλαίσια εξυπηρέτησης των προσωποποιημένων υπηρεσιών για την παροχή των οποίων έχει εγγραφεί ο Χρήστης (τέτοιες υπηρεσίες είναι η ανάρτηση προγράμματος, η ρύθμιση αποστολής ενημερωτικών email, η παρακολούθηση του ιστορικού επιλογής προγράμματος κ.α.) Συγκεντρώνουμε και αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες όταν γίνεστε Χρήστης και συνδέεστε για να χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τόπο, να κάνετε μια ερώτηση, να συμπληρώσετε μια φόρμα, να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή ή να στείλετε ένα e-mail.

Καθώς δεν είναι υποχρεωτικό να υποβάλλετε καμία πληροφορία στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, εάν δεν δώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, πιθανόν να μην έχετε πρόσβαση ή να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για να απαντήσει σε ερωτήσεις ή αιτήματά σας, να σας ειδοποιεί για τα επερχόμενα Σεμινάρια, ενημερώσεις, ή ειδικές προσφορές που πιστεύει ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Στην περίπτωση που έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις, συμφωνείτε ότι τα στοιχεία που υποβάλλετε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώσετε τη σχετική υπηρεσία μας, ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της ανάρτησης Σεμιναρίων και παρακολούθησης αυτών. Η Εταιρεία δεν συγκεντρώνει δεδομένα για ανήλικες, δηλαδή άτομα που είναι κάτω των 18 ετών. Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο διαδικτυακό τόπο.

Κάποιες από τις πληροφορίες που συλλέγονται στο διαδικτυακό τόπο δεν είναι προσωπικές πληροφορίες, καθώς δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του Χρήστη. Για παράδειγμα μπορεί να καταγραφεί η διεύθυνση του server, το domainname, η ημερομηνία και ώρα επίσκεψης στο διαδικτυακό τόπο. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία μόνο σε ανώνυμη μορφή, για στατιστικούς λόγους και για λόγους ανάπτυξης του διαδικτυακού τόπου. Παρόλ’ αυτά η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρήσης αυτών των πληροφοριών για να προσπαθήσει να εντοπίσει κάποιο άτομο εάν έχει λόγους να πιστεύει ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει εμπλακεί σε παράνομη ή ακατάλληλη δραστηριότητα σε σχέση με το διαδικτυακό τόπο. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που ο διαδικτυακός τόπος μεταφέρει στον Internet browser του Χρήστη για λόγους ταυτοποίησης. Τα cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρεία δεν ταυτοποιούν το Χρήστη προσωπικά. Αντιθέτως, ταυτοποιούν τον Internet browser του.

Οι περισσότεροι Internet browsers είναι ρυθμισμένοι να δέχονται cookies. Εάν προτιμάτε να μην τα λαμβάνετε, μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας να απορρίπτει τα cookies, ή να σας ειδοποιεί για το πότε χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν επίσης προγράμματα ικανά να διαχειρίζονται τα cookies για σας. Απορρίπτοντας όμως τα cookies μπορεί να περιοριστεί η λειτουργικότητα αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών του διαδικτυακού τόπου και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, και βεβαιώνει ότι τα προσωπικά τους στοιχεία φυλάσσονται με επιμέλεια από την Εταιρεία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς βάσει των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Με την εγγραφή σας στο διαδικτυακό τόπο συναινείτε όπως τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η Εταιρεία για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των Χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους Χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας και σε οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας, συμφωνείτε να ειδοποιείτε άμεσα την Εταιρεία.

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σας συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία σας να σεβαστείτε και να ακολουθήσετε τους ανωτέρω όρους χρήσεως.

Πιθανόν να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε τρίτα μέρη όταν απαιτείται ή επιβάλλεται από το νόμο, ή/και με τη συγκατάθεση σας (η οποία μπορεί να είναι γραπτή, προφορική ή να υποδηλωθεί από τη συμπεριφορά σας). Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι αυτή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας ή την ιδιοκτησία μας ή την ιδιοκτησία άλλων Χρηστών του διαδικτυακού τόπου, ή για να δράσουμε σε περίπτωση ανάγκης προστασίας άλλων Χρηστών του διαδικτυακού τόπου.

Πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων περιπτώσεων, η Εταιρεία με κανέναν τρόπο δεν δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει, πωλεί μέρος ή όλα τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών της. Με βάση τις νομικές διατάξεις και τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, ουδεμία πληροφορία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρότερη έγκριση του Χρήστη.

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την ιδιότητα Χρήστη και να αφαιρέσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της Εταιρείας για τον οποιονδήποτε λόγο, απλά επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

Εάν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τις πρακτικές προστασίας μυστικών δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

10. Ευθύνη

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Εταιρείας για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στους Χρήστες του διαδικτυακού τόπου εξ' αφορμής της χρήσης αυτής.

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει λογισμικό υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη και δεν ευθύνεται σε τέτοια περίπτωση. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε από παράνομες πράξεις (συμπεριλαμβανόμενης αμέλειας), παραβίαση συμβολαίου ή άλλου είδους.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόµενο και οι πληροφορίες που εµφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όµως καµία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα η επικαιρότητά τους.

Η Εταιρεία παρέχει το περιεχόµενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόµατα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται µέσω του διαδικτυακού τόπου « όπως ακριβώς έχουν» και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωµένη ή υποτιθέµενη, εξυπακουόµενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συµβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καµία περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νοµικής ή αστικής η/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζηµία (θετική, ειδική αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά η/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδοµένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηµατική ικανοποίηση) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου η τρίτους από αιτία που έχει σχέση µε τη λειτουργία η µη η/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου η/και σε αδυναµία παροχής υπηρεσιών η/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν η/και από τυχόν επιτρεπόµενες παρεµβάσεις τρίτων σε προϊόντα η/και υπηρεσίες η/και πληροφορίες που διατίθεται µέσω αυτού.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου από κάθε Χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των Χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε Χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

11. Ανωτέρα Βία

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις στη λειτουργία της πλατφόρμας που θα προκληθούν από συνθήκες πέρα από τον έλεγχό της όπως πχ. μηχανικές βλάβες, μη λειτουργία. Η Εταιρεία θα προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε εύλογο χρονικό διάστημα.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει θα υπόκειται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

13. Λοιποί Όροι

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Εάν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων όρων αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρχής, οι υπόλοιποι όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν. Κανένα μέρος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

Παράλειψη ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος της Εταιρείας δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση.